050 Gnocchi (Gorgonzola)

mit Gorgonzolasauce

11,50